Stejně jako jiné obory i environmentální výchova potřebuje mít své příležitosti pro setkávání a dialog různých proudů a aktérů. Jedině tak se může jako celek zkvalitňovat a rozvíjet. Počínaje rokem  2017 jsme proto zahájili pořádání výročních konferencí EVVO a EP a chceme, aby se staly vrcholnou akcí pro klíčové aktéry oboru a zároveň příležitostí, která pomůže lépe představit náš obor veřejnosti.

Po prvním ročníku konference Pět oken do ekovýchovy byl tento ročník  druhý a byl nazván Měníme svět? Konference byla vymezena třemi okruhy otázek:

Čím jsme za poslední desetiletí prošli a co jsme dokázali?

Environmentální výchova má v České republice kořeny sahající hluboko před rok 1989. Prošla bouřlivým vývojem od skromných začátků po dnešní hustou síť center environmentálního vzdělávání, začlenění environmentální výchovy do školních kurikulí i původní oborový výzkum. Jaké byly hlavní mezníky tohoto vývoje? Jakými křižovatkami environmentální výchova u nás prošla? Jaká konkrétní rozhodnutí či okolnosti ovlivnily její současnou podobu? 

Co přinášíme do společnosti, našim cílovým skupinám?

Environmentální výchova ovlivňuje veřejnost směrem k environmentálně  odpovědnému jednání. Jaký je její skutečný dopad  na smýšlení a chování lidí? Dokážeme její význam pro společnost doložit prostřednictvím příběhů, výzkumů či vlastních zkušeností? Jaké je místo environmentální výchovy v kontextu jiných společenských sil či nástrojů environmentální politiky?

Jakým současným výzvám čelíme? Co se mění, jaké jsou potřeby? Kudy dál?

Environmentální výchova bude mít pravděpodobně své místo i v budoucí společnosti. Jak by se měla vyvíjet dál? Na co bychom se měli, ve světle současných problémů postmoderní společnosti i stávající úrovně environmentální výchovy u nás, soustředit? Jak rozvíjet českou environmentální výchovu v dalších letech?

Konference byla určena jak pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, tak pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům všech stupňů a typů škol, a další odborné veřejnosti.

Konference volně rozšířila program Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm, který se konal v Brně ve dnech 10.–13. října 2018 – účast na konferenci bylo lze tedy snadno spojit s návštěvou festivalových projekcí a přednášek. WWW.EKOFILM.CZ